Risicoanalyse in onsbeleidsplan

Risicoanalyse in onsbeleidsplan

Risicoanalyse

Nieuw opgenomen in Onsbeleidsplan is een risicoanalsye.

Ten minste één keer per jaar voert de onderwijsinspectie een prestatie- en risicoanalyse uit bij besturen. Hierbij wordt gekeken of mogelijke risico’s in beeld zijn bij de volgende beleidsterreinen:

  • Onderwijskundig
  • Personeel
  • Organisatie
  • Financieel / materieel
  • Kwaliteitsbeleid

Meer hierover lees je op de website van de inspectie. Op basis van deze jaarlijkse analyse wordt bepaald of de inspectie – in aanvulling op de vierjaarlijkse onderzoeken bij besturen, scholen en opleidingen – een onderzoek zou moeten uitvoeren bij een instelling. Dit kan gaan over een inspectieonderzoek op locatie, of een bestuursgesprek.

Om besturen hierin te ondersteunen is er nu in Onsbeleidsplan een speciaal hoofdstuk ‘Risico’s’ toegevoegd. Je vindt deze onder de knop ‘Beleidsplan’. Hier kan bij elk risico een inschatting worden gemaakt van hoe groot de kans is dat het zich zal voordoen in combinatie met de mate van impact. Met behulp van deze matrix kan de impact van de geïnventariseerde risico’s worden ingeschat:

Na een eigen inventarisatie kan per onderdeel worden aangegeven wat de mogelijke kans is dat het risico zich voordoet en hoe groot de impact is als het zich voordoet. Vervolgens kan er per risico worden aangegeven wat de kosten zijn en welke maatregel er is voor het risico. Vervolgens kan hier beleid op worden gemaakt en kunnen hier nieuwe actiepunten uit voortkomen.

Er kan worden gekozen om hiervan een los document op te stellen of deze op te nemen in het beleidsplan.