Visie

Kwaliteitszorg richt zich op de vraag: is onze school een goede school?

Om die vraag te kunnen beantwoorden heeft de school een kwaliteitszorgsysteem en een leerlingvolgsysteem nodig. De kwaliteit van een school kun je meten met behulp van vragenlijsten (WMK), bijvoorbeeld vragenlijsten voor je team, voor de ouders en voor de leerlingen. Vragenlijsten om de veiligheid aan te tonen en vragenlijsten om je basiskwaliteit vast te stellen. De uitslagen weerspiegelen de beleefde kwaliteit van de school. Maar kwaliteit toon je ook aan met behulp van zogenaamde kengetallen, bijvoorbeeld leid je de kwaliteit af van de scores op de Cito-toetsen (eind- en tussenopbrengsten) van de groepen, de doorstroomgegevens (verlengen, zittenblijven etc.) en de sociale opbrengsten. Op basis van de uitkomsten van vragenlijsten en kengetallen, stellen scholen vervolgens verbeterpunten vast. De implementatie van de gekozen verbeterpunten maakt van een school een steeds betere school.

En op de vragen: zijn de leerkrachten goede leerkrachten en is ons team een goed team?

Kwaliteitszorg is onlosmakelijk gekoppeld aan personeelsbeleid. Ook hiervoor leveren WMK en ParnasSys een gezamenlijke bijdrage. Het administratieve systeem (ParnasSys of Esis)  levert kengetallen op die de kwaliteit van de leraar en het team representeren en via WMK reflecteert de leraar op het eigen handelen. Voor wat het eerste betreft: we gaan ervan uit dat er een sterk verband is tussen de resultaten van een groep (school) en de kwaliteit van de leraar (team) en dat er ook een sterke samenhang is tussen de kwaliteit van de resultaten en de kwaliteit van de schoolleiding. Met behulp van WMK stellen leraren persoonlijke plannen op (POP) en beoordeelt de schoolleiding de leraren en het team als geheel (Beoordelingsrapport en Teamfoto). Voor het personeelsbeleid kan een school ook gebruik maken van het observatie-instrument Mijnschoolteam (MST). Dit instrument laat de scores zien die voortkomen uit observaties.

Kwaliteitszorg en beleidsdocumenten

Bij Kwaliteitszorg en Personeelsbeleid spelen ook verschillende beleidsdocumenten een rol. Het instrument Mijnschoolplan (MSP) geeft scholen de mogelijkheid om op een eenvoudige manier een schoolplan op te stellen. Dit instrument is gekoppeld met WMK (koppeling met ambities, scores en verbeterpunten). In MSP kan een school ook een jaarplan en een jaarverslag opstellen. Door de koppeling met ParnasSys is het mogelijk om allerlei kengetallen op te nemen in het jaarverslag.

Iedere school heeft eigen opvattingen over onderwijskwaliteit. Elke school is anders en heeft andere kansen en uitdagingen. Dat je zelf keuzes kunt maken over de invulling van kwaliteitszorg is daarom cruciaal. Pas dan ben je betrokken en kun je de verantwoordelijkheid voelen om te werken aan kwaliteit. Zelf jouw ambities bepalen, bewaken en plannen maken om te verbeteren horen daar dan vanzelfsprekend bij. Technologie kan jou helpen om onderwijskwaliteit in eigen hand te nemen. Systemen kunnen processen vereenvoudigen en jou zelfs stimuleren om voortvarend vorm te geven aan kwaliteitszorg.

De auteur van mijn schoolkwaliteit

Als je kiest voor Mijnschoolkwaliteit sta je er niet alleen voor. Cees Bos van Bos Onderwijs Consultancy is auteur van de instrumenten van Mijnschoolkwaliteit. Hij biedt diverse trainingen, implementatietrajecten en leergangen aan op het gebied van schoolkwaliteit.