Evalueren op de Monitor Leskwaliteit

Evalueren op de Monitor Leskwaliteit

Monitor Leskwaliteit Inspectie

De Inspectie van het Onderwijs heeft in samenwerking met de Universiteit Twente met de Monitor Leskwaliteit een instrument ontwikkeld dat meet in hoeverre kenmerken van effectieve lessen terugkomen in het Nederlands onderwijs. Dit resulteert in vijf kenmerken waarvan bewezen is dat ze bijdragen aan een effectieve les. De uitkomst van de monitor is dat er mogelijkheden zijn voor verbetering van een effectieve les.

Op basis van dit onderzoek kun je nu in Mijnschoolkwaliteit evalueren op deze kenmerken en zijn er vragenlijsten in lijn met het onderzoek toegevoegd. In dit bericht lees je alles over de Monitor Leskwaliteit en hoe het is verwerkt in Mijnschoolkwaliteit.

Vijf kenmerken van een effectieve les 

Op basis van een literatuurverkenning naar effectief onderwijs is het lesobservatie-instrument ontwikkeld. Dit zijn de vijf kenmerken die van belang zijn voor het leren van leerlingen tijdens de les:

  1. Lesklimaat: het klimaat waarin de les zich afspeelt; dit bepaalt in welke mate leerlingen zich veilig voelen en gestimuleerd worden om te leren.
  2. Klassenmanagement: de organisatie van de les die bepaalt of de lestijd efficiënt wordt benut, of regels en procedures duidelijk zijn en of deze bijdragen aan de actieve betrokkenheid van leerlingen.
  3. Instructie: de aansturing van het leerproces van leerlingen door de leraar aan de hand van een introductie, uitleg, begeleiding, oefeningen en feedback.
  4. Afstemming: de wijze waarop de les ertoe bijdraagt dat alle leerlingen, ondanks hun verschillen, profiteren van de les. De afstemming is beter als de leraar de verschillen kent en hier rekening mee houdt, dan wel zich erbij aansluit.
  5. Zelfregulerend leren: het tijdens de les aanleren van algemene leer- en studievaardigheden waarmee leerlingen zelf kunnen inschatten waar ze goed in zijn en waar ze in kunnen verbeteren.

Evalueren op de kenmerken in Mijnschoolkwaliteit

Op basis van dit onderzoek kun je nu in Mijnschoolkwaliteit evalueren op deze kenmerken en zijn er vragenlijsten in lijn met het onderzoek toegevoegd.

Er is een QuickScan – Schooldiagnose gemaakt voor op WMK. Hiermee kan je als school evalueren op de vijf bovenstaande kenmerken

Ook zijn er twee vragenlijsten gemaakt in lijn van het onderzoek die zijn opgedeeld in de vijf kenmerken. Een vragenlijst voor leerlingen en een vragenlijst voor leraren.