Onderwijsachterstanden in beeld

Onderwijsachterstanden in beeld

Logo Inspectie van het Onderwijs

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft het onderwijsachterstandenbeleid herzien. In plaats van de oude gewichtenregeling berekent het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) nu per kind het risico op een onderwijsachterstand (kind-score). Op basis van deze scores krijgt u inzicht in mogelijke onderwijsachterstanden en op basis hiervan keert de overheid middelen uit aan een school(bestuur).

De volgende kenmerken worden meegewogen in het CBS-model:

 1. Het opleidingsniveau van de moeder en de vader
 2. Het land van herkomst van de ouders
 3. De verblijfsduur van de moeder in Nederland
 4. Ouders in de schuldhulpsanering
 5. Het gemiddelde opleidingsniveau van alle moeders van alle leerlingen van de school

De scores van de kinderen worden gebruikt om de achterstandsscore(s) van een school te berekenen. Daarbij onderscheidt het CBS vier typen scores:

 1. De achterstandsscore zonder drempel
 2. De achterstandsscore zonder drempel onderbouw
 3. De achterstandsscore zonder drempel bovenbouw  
 4. De achterstandsscore met drempel

Op basis van de achterstandsscore zonder drempel krijgt een school inzicht in het totaal aantal leerlingen dat te maken heeft met mogelijke onderwijsachterstanden.
De overheid keert de middelen uit op basis van de achterstandsscore met drempel aan een school(bestuur). Het geld dat scholen ontvangen in het kader van het onderwijsachterstandenbeleid is bedoeld om in te zetten voor de meest kwetsbare leerlingen.
Van scholen wordt verwacht dat ze beleid maken over de volgende zaken:

 • Wat verstaat de school onder het begrip ‘kwetsbaar’?
 • Heeft de school inzicht in het aantal kwetsbare leerlingen per groep?
 • Maakt de school inzichtelijk hoe de gelden besteed worden?

Mijnschoolkwaliteit ondersteunt u bij uw onderwijsachterstandenbeleid. In Mijnschoolplan is de module Onderwijsachterstanden ontwikkeld en op WMK een vragenlijst diversiteit.