Draaiboek COVID-19 in Mijnschoolplan

Draaiboek COVID-19 in Mijnschoolplan

Van scholen en schoolbesturen wordt verwacht dat ze per 1 oktober 2022 een draaiboek rondom COVID-19 hebben voorgelegd aan de MR: https://www.poraad.nl/over-de-po-raad/ministerie-lanceert-sectorplan-covid-19-funderend-onderwijs.

Als service voor klanten is er in Mijnschoolplan een draaiboek COVID-19 toegevoegd. Deze kan hiervoor als startpunt kan dienen. Er zijn voorbeeldteksten beschikbaar op basis van het sectorplan dat er ligt. Schoolbesturen hebben in Onsbeleidsplan de mogelijkheid om bovenschools beleid om te zetten naar teksten, zodat scholen deze weer eenvoudig kunnen hergebruiken. 

In het Draaiboek COVID-19 worden de (vier) scenario’s beschreven en de maatregelen die de scholen moeten treffen. Ieder scenario wordt uitgewerkt in vier paragrafen:

Paragraaf 1 is de inleiding. Daarin komt aan de orde wat een bepaald scenario precies inhoudt.

Paragraaf 2 beschrijft de algemene (landelijke) maatregelen. Ze zijn ontleend aan het sectorplan voor het funderend onderwijs. De maatregelen worden beschreven in een opsomming. Daardoor heeft een school een eenvoudig en handzaam overzicht van wat er moet gebeuren.

Paragraaf 3 bevat de schoolspecifieke maatregelen die een school heeft vastgesteld. De gebruiker krijgt een aantal voorbeelden (via de voorbeeldtekst), maar kan de aanvullende maatregelen uiteraard tekstmatig aanpassen, uitbreiden of schrappen.

Paragraaf 4 geeft een frame voor het opstellen van een draaiboek. Als een scenario ingaat (op aangeven van het kabinet) dan heeft een school zo ongeveer een week de tijd om de maatregelen in te voeren. In deze paragraaf beschrijft de school per dag wie wat wanneer doet.

Tenslotte kan een school bijlagen toevoegen, omdat we ervan uitgaan dat veel scholen al heel veel op papier hebben staan.

Het bovenstaande patroon is in de hele module aangehouden. Een vrij eenvoudige structuur met korte opsommingen van de landelijke en de aanvullende maatregelen. Op die manier ontstaat er een compact document dat scholen met hun bestuur, MR etc. kunnen bespreken en vaststellen.